Avrupa Helal Sertifikalama Enstitüsü (EHZ), bir İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) kuruluşudur. Bünyesinde oluşturduğu farklı kurum ve kuruluşlarla IGMG yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üreten ve ihtiyaçlarına cevap arayan bir teşkilattır. İslam Toplumu Millî Görüş kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam’ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. IGMG toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken çalışmaları yapar.

Kur’an ve sünnet IGMG’nin İslam anlayışında belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam toplumsal ve ferdî yaşam anlamında etkinliği cami kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dinini belirli bir bölgesel ya da kültürel geleneğin üstünde görerek, dinin Kur’an ve sünnete uygun olarak yaşanması gerektiğini esas alan IGMG, Kur’an ve sünnet çerçevesinde olup farklılık arz eden dinî uygulamaları bir zenginlik olarak görür. IGMG üyeleri anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini yadsımaksızın kendilerini birlikte yaşamakta oldukları toplumların temel bir unsuru olarak kabul ederler. IGMG bu sorumluluktan hareketle, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli addetmektedir. IGMG aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir vazife telakki eder.