Wat is halal?

Het Arabische woord halal betekent “het toelaatbare, het geaccepteerde, het toegestane”. Als een islamitische technische term beschrijft het alle dingen en acties die zijn toegestaan vanuit een islamitisch perspectief. Voor het gehoorzamen aan de halal-normen verwachten moslims een beloning van Allah, zowel in het hiernamaals als in deze wereld. Het tegenovergestelde, haram, staat voor wat ontoelaatbaar en verboden is. Dienovereenkomstig moet besmetting van voedingsmiddelen met haramcomponenten worden uitgesloten.

 

In Soera-Al-Māʾida staat: “En eet van datgene waarvan Allah jullie heeft voorzien, dat toegestaan (halal)  en goed (tayyib) is. En vrees Allah in Wie jullie geloven.” (Soera-Al-Māʾida, 5:88).

 

Volgens de islamitische visie schiep Allah alles op aarde voor de mensheid. Daarom is een islamitische regel: “In principe zijn alle dingen halal. Haram zijn alleen die dingen en handelingen die expliciet als zodanig worden geclassificeerd vanuit een islamitisch oogpunt”. Dienovereenkomstig is het volgende van toepassing op voedsel: “Alle voedingsmiddelen die niet als haram worden beschouwd in de Koran of de Soenna worden als halal beschouwd”.

 

In Soera-Al-Māʾida staat ook duidelijk het verbodene:

“Verboden voor jullie (als voedsel) is hetgeen vanzelf dood is gegaan, bloed, varkensvlees, hetgeen waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen, hetgeen is gewurgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen en hetgeen door de horens van een dier is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve (een dier) dat jullie (ritueel)  hebben geslacht. En (verboden voor jullie is) hetgeen (voor afgoden) op de offersteen is geslacht en hetgeen jullie door middel van (het trekken en het werpen van) pijlen hebben verloot. Dit is een grote overtreding. (Vanaf) deze dag hebben degenen die ontkennen de hoop hopgegeven jullie religie (te verslaan). Vrees hen dus niet, doch vrees Mij. Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik Mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik met welgevallen de overgave (al-Islam) voor jullie als religie gewild. Maar wie noodgedwongen (door honger door leegheid), zonder dat hij tot de zonde is geneigd (tot het verbodene wordt gedreven), Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Soera-Al-Māʾida, 5:3).

 

Moslims moeten zich dus aan bepaalde regels houden. In termen van voedsel betekent halal dat het product geschikt is voor consumptie door elke moslim. Volgens het bovenstaande vers zijn de voorwaarden hiervoor dat een product niet bevat:

  • van varkens afgeleide ingrediënten,
  • aas
  • componenten van roofdieren,
  • alcohol
  • bloed of bloedproducten.

Als het gaat om vleesproducten verkregen van dieren die vanuit islamitisch oogpunt kunnen worden geconsumeerd, moet ervoor worden gezorgd dat de dieren zijn geslacht in overeenstemming met de islamitische rituelen.